Møder

2016


REFERAT


Interesentskabsmøde, Køge Vindmøllelaug, d. 14. marts 2017 kl. 19.00 i Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge.


DAGSORDEN

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Ledelsens beretning for år 2016.

3.Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller dækning af tab.

4.Forslag fra ledelse og interessenter.

a)Eventuelt salg af møller.

5.Forslag fra ledelse til budget for 2017.

6.Valg af interessenter til ledelsen.

a)Jens Laurberg Jensen genopstiller.

b)   Valg af 1 suppleant.

7.Valg af 2 folkevalgte revisorer.

Peter Jørgensen, Jørgen Post Petersen og Anita Kjeldsen genopstiller.

8.Eventuelt.


Formanden indledte med mindeord over afdøde ledelsesmedlem Jens Husby, der afgik ved døden den 6.  februar 2017.


Ad 1)

Bestyrelsen foreslog Georg Vad Nielsen, der blev valgt.

Dirigenten konstaterede årsmødet lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

Valg af stemmetællere: Carsten Simonsen og Per Zangenberg.

48 interessenter var til stede.


Ad 2)

Ledelsens beretning v/ Jens Laurberg Jensen - indsat herunder.

Et meget dårligt resultat. Vi har haft mange småfejl i første halvdel af året, mølle 3 fik sandsynlig et lyntræf, som resulterede i en revnet vingetip. Vi fik renoveret tippen og efterset alle møllevingerne på samtlige møller og udskiftet styre-tapperne til vingetipperne. Reparatøren udbedrede samtlige små fejl og betegner vores vinger som sunde og i fin stand.


Vi har skiftet servicefirma, til L.F. Vindteknik v/ Allan Johansen. Allan kender vi fra tidligere, hvor han har været ansat i et af de servicefirmaer vi har brugt tidligere, han havde ikke tilkald nok imellem de planlagte service, noget vi kunne mærke efter nov. 2015, hvor vi fik nye servicefolk fra fa. Conektet Service.  Nu er Allan startet for sig selv, og det har vi benyttet os af.  Jeg mener jeg omtalte vores overvejelser i sidste års beretning. Han har dog ikke kunnet få vinden op i tempo, men vi føler vi bliver behandlet korrekt og der er en god dialog frem og tilbage. Der er forsat små driftsforstyrrelser på mølle 3 i form af udfald af vingetipper.  Allan arbejder ihærdigt på at få problemet løst og har møllen på udvidet overvågning, hvilket har bragt produktionen næsten op på gennemsnittet.


Elpriserne kan få enhver forbruger til at juble, gennemsnittet på vores afregninger blev kun 16 øre/kWh.  med 2,4 mill.kw og derfor noget af årsagen til det dårlige resultat.


Vi har deltaget i Dansk Vindmølleforenings generalforsamling sidste år, der opstod lidt kritik af måden bestyrelsen har fremmet nye vindmølle-projekter og glemt de eksisterende møller og deres afregnings vilkår, samt E U vilkår for lokal støtte til produktion af el. En af kritikkerne blev indvalgt i D.V´s bestyrelse. Ved seneste regionsmøde kom D.V.  direktør Christian Kjær med tilkendegivelser på de påpegede områder. Jeg føler kritikken var berettiget og den er helt sikkert taget til efterretning.


Noget der drøftes meget, er bedre kabelforbindelser til de øvrige nabolande, men udsigterne er vel først om ca. 3 år. Det vil få en positiv pris effekt for os, ligesom en tilladelse af elforbrug på fjernvarme-systemer ved overproduktion af el ville hjælpe her og nu, eller en opfindelse til lagring af el (vekselstrøm).Ny mølle projekt i Vilgestrup.


Det Grønne hus i Køge, Roskilde Universitet og Region Sjælland har drøftet projektet for drift eller udskiftning af møllerne i Vilgestrup, vi deltog aktivt deri.

Drøftelserne er pt. strandet grundet afstandskrav og lavere støjgrænse til en institution i området, men også, at det er mindre møller, der kan opføres, og disse som skal bestilles specielt.

Projektet kan sandsynligvis heller ikke nå at blive godkendt inden februar 2018, hvor det nuværende energiforlig løber til.


Jeg syntes vi har haft et godt samarbejde med aktørerne omkring projektet, men det er et stort projekt, hvor mange interesser skal tilgodeses og vi husker vel tydeligt hvordan havnemøllerne i Køge blev skrinlagt, så jeg tvivler meget på det nye projekt.


Vi satte møllerne til salg med budfrist til 28. februar. Vi har fået 2 bud på 1.2 og 1,5 mill.kr. vores min. pris var 2 Mill. Bestyrelsen har valgt forsat drift. Engang troede vi ikke strømprisen kunne blive lavere end 60 øre, så med de 16 øre vi har opnået i år, må bunden været nået.


Jeg takker bestyrelsen og anden samarbejdspartner for samarbejdet i forløbende år og håber på et bedre blæsende og højre el pris.Ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

Ad 3)

Fremlæggelse af regnskab m.v.

Regnskab fremlagt af kasserer Ove Hansen.

Spørgsmål og svar: Ingen til driftsresultatet.

Vedr. status: Torben Nielsen – spurgte om eventual forpligtelser i tilfælde af lukning af selskabet. Anmodede om at sådanne kom med i regnskabet.

Regnskab og status herefter godkendt.


Ad 4)

Bestyrelsen havde lavet et udbud på salg af møllerne. 

Modtog 2 bud på henholdsvis 1,2 mill kr. og 1,5 mill. Kr.

Bestyrelsen har fundet disse bud for lave. Havde forventet mindst 2,0 mill. Kr.

Bestyrelsen herefter landet på, at driften af møllerne fortsættes på de nuværende vilkår.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at afsøge markedet for et eventuelt salg.

Spørgsmål og svar:

Tommy Olsen, der oplyste at have viden på energiområdet, fandt mulighed for, at der kunne komme møller på markedet i str. 1 MW, der muligt kunne indpasses i møllepark ved Vilgestrup.

Torben Davidsen – spurgte hvad en køber evt. ville bruge møllerne til.

Svar: Forventet fortsat drift.

Emnet sluttet med, at mødet tog bestyrelsens arbejde og hensigter til efterretning.


Ad 5)

Budget 2017. Gennemgået af kasserer Ove Hansen. Godkendt.Ad 6)

Jens Laurberg Jensen blev genvalgt.

Som suppleant blev efter forslag fra bestyrelsen valgt Lisbeth Ditzel.


 

Ad 7)

Som revisorer blev genvalgt Peter Jørgensen og Jørgen Post Petersen.

Som suppleant blev genvalgt Anita Kjeldsen.


Ad 8)

Eventuelt.

Spørgsmål fra Vilhelm Pedersen omkring vores medlemskab af Vindstød, der sås at være blevet dyrere end SEAS-NVE.

Svar: Vindstød tager sig specielt af handel med vindmøllestrøm, hvilket SEAS-NVE ikke gør.

Der var spørgsmål omkring økonomien, hvis møllerne blev skrottet.

Svaret herpå var, at de udgifter, der vil være ned nedtagning af møllerne og fjernelse af fundamenter til 1 m under terræn vil kunne dækkes af møllernes skrotværdi.

Herefter vil likvide beholdninger kunne fordeles til interessenterne.


        Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden og gav ordet videre til formanden.

        Formanden takkede for indsatsen fra forsamlingen, dirigenten og referenten.

        Bød den nyvalgte suppleant Lisbeth Ditzel velkommen som aktiv suppleant i bestyrelsen.

        Lisbeth har erklæret sig villig til at skrive referater og passe hjemmesiden.

        Mødet afsluttet kl. 20.30.Godkendt d. 20. marts 2017.Georg Vad Nielsen, dirigent.Peter L. Jørgensen, referent.
2015


Interessentskabsmøde 15. marts 2016


1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent: Peter Jørgensen

P.J.: Det har måske givet problemer med de der er gået over til Window 10, hvor det ser ud til, at nogen har fået indkaldelserne i spam.


Stemmetællere: Lene Jensen Pia Dreisig 


2 Ledelsens beretning for 2015


Næsten 300.000 kWh mere end 2014, jo vind påvirkningen har været rigtigt god.


Møllernes drift har også været Ok. Servicerne er overholdt og kun ganske få tilkald af montører for at afhjælpe drift forstyrrelser som vi ikke selv har kunnet klare.


Den 11. maj holdt vi ekstra ordinær interessent-skabsmøde med bare 1 punkt på dagsorden, som var omkring ledelsens bemyndigelse til at sælge en mølle, der er havareret eller på anden måde skadet, så istandsættelse ikke er rentabel længere. Dette er dog ikke sket endnu.


I ledelsen er vi begyndt at opsætte skøn for møllernes forsatte drift, afregningspriserne for strømmen er faldet en del og da omkostninger ikke kan beskæres af betydning, så er afkastet ikke prangende.


Hvad byder fremtiden? Bedre kabel-forbindelse til aftagere, stigende energipriser, mere vind eller mindre, stop af møllerne ved lave afregningspriser osv. I er velkommen til at komme med jeres betragtninger.


Da vi havde regnskab revision fandt revisorerne afregningen for juli, som sagde 6 øre/kWh. Dette måtte være forkert, men desværre det var virkelighed.  Vi er efterfølgende gået over til kvartalsafregning, som afregnes til højere priser, men jo stadigvæk meget lavt i forhold til afregningsprisen for vores private el-forbrug.


Skovbo revision ved Per Kristiansen er vores revisor som hjælper videre hvor kasseren Ove Hansen slipper

Vi bruger stadig Tina Borg Svendsen som administrator og vi er fuldt tilfredse.


Der har i årets løb været interessenter som mente de havde penge til gode, men i fællesskab fik Tina og Ove styr på udbetalingerne og ingen er blevet snydt.


Til sidst vil jeg sige tak til alle for året der gik, og håber på et endnu spændende vind-år gerne med positive overraskelser. TakStig Knudsen: El pris på 6 øre/kW der nævnes gør det aktuelt at tænke på salg. Hvordan kommer man af med dem og hvad er prise?

J.H.: Vi kan annoncerer møller på vores hjemmeside, men hvad prisen er ved vi ikke, da vi ikke har eksempler på det sidste efter prisen er kommet så lang ned.


Jens Pedersen: Prisen bliver nok bedre hen af vejen med de tiltag der kommer.3 Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, eller dækning af tab.

Ove Hansen fremlagde regnskabet.


??: Penge der ikke udloddes - kunne man ikke sætte en annonce i statstidende.

O. H.: Jo, det vil vi også gøre, når vi lukker lauget en gang.


Wilhelmsen: Det koster noget at sende penge ud, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at gå over til kun at udsende penge en gang om året? Det har Middelgrunden gjort.


Bent Sørensen: Når det nu går ned af bakke, kan man så ikke have en mindre reserve.

??: Det hører jo også med i billedet for en stor reserve, at der ikke er en kaskoforsikring mere.


Erling Jørgensen: Hvad vil det koste at overfører pengene til børn? Det koster 400 kr. på Middelgrunden.

OH: Det kan da vist ikke koste noget.


Regnskabet godkendt4 Forslag fra ledelsen og interessenter

Der var ingen forslag


5 Forslag fra ledelsen til budget 2016

Budgettet fremlagt.


Budget godkendt6 Valg af interessenter til ledelsen

Ove Hansen og Jens Husby genvalgt 

.

Arnold Sørensen blev valgt som suppleant.7 Valg af 2 folkevalgte revisorer samt en revisorsuppleant

Revisorer: Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen


Suppleant: Anita Kjeldsen

Alle 3 blev valgt.


8 Eventuelt


Bent Sørensen: Er der et marked der køber brugte møller –

OH: Ja
Der var:

Deltagere 25

292 andeleDen _________________                           Den _________________


Jens Laurberg Jensen                                       Peter Jørgensen   2014


Ekstraordinært interessentskabsmøde 11.maj 2015


1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent: Per Sangenberg


Stemmetællere: Mogen Holm og Kate Holsdorf


2. Vedtægtsændring

Vedtægtsændrkng til § 7 tilføjes følgende: Ledelsen bemyndiges til at sælge en mølle, der er havareret eller på anden måde skadet, så istandsættelse af møllen ikke er økonomisk forsvarligt.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 


Der var fremmødt 5 medlemmer ud over bestyrelsen.


Der var:

Deltagere 9 + en fuldmagt

151 andele

Tilbage til top

Interessentskabsmøde 17. marts 2015


1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent: Georg Vad Nielsen


Stemmetællere: Karsten Simonsen, Bjarne Løvbo


2 Ledelsens beretning for 2014

Året har været præget af vores 20 års mærkedag. Bestyrelsen havde indbudt til åben-mølle-dag den 17. august. Naboer og alle andre interesserede var indbudt.


Vi havde planlagt en masse leg med vind og Mølle-rapelling og hygge med kaffe og kage, men vejrguderne var bestemt ikke med os den dag, det silede ned hele dagen, hvilket sikkert har afholdt en del fra at komme.  I bestyrelsen fik vi øvet os i diverse opsætning aktiviteter, så som at sætte telt op skifte flag.


Møllerne har ikke haft de store udfald. Jeg tror vores servicefirma har tjek på vedligeholdelsen, det er kun få tilkald der har været i 2014, ellers har det kunne klares ved et telefon opkald og en opstartsmanual.


Vi har fået skiftet olie på alle gearkasser, vi har måske givet den sidste olie, hvis den holder 8 år. Vi får forsat taget olieanalyser og filtertjek.


DV-foreningen har afholdt regionale møder. Jeg har deltaget i et i Sorø, hvor tekniske problemer blevet drøftet og det er bestemt mit indtryk at vores møller er en solide driftssikker model.  Hvordan man finder økonomi i gear- og vingeskift kan jeg ikke få øje på. DV prøvede også at give et bud på bedre el-priser, men på den korte bane er der ikke megen optimisme, men når el-nettet til nabolande bliver bedre udbygget, vil det løfte den laver priser, men tidshorisonten er vel 3 år og for 3 år siden var der ingen der spåede en halvering af el-prisen, som vi forbrugere jo nyder i dag.


CO2-10 øren skal vi ikke forvente hjælp fra, politisk kan den ikke gennemføres, den ville ellers hjælpe os meget.


DV har også indsigt i handel med brugte møller og oplyser at de fleste møller bliver solgt enten til export, reservedele eller forsat drift af firmaer som selv står for vedligeholdelsen, men som jeg vurdere marked til højere priser end skrotværdien så det er positivt hvis og når vores møller bliver uinteressante for os.


2014 har driftsmæssigt været nemt, men meget arbejde i 20 års fejring og jordlejeaftale, sidste år med Maskinkasko-forsikring og i fremtiden kun en ansvarsforsikring, men med frisk olie på tandhjulene må vi se lyst på fremtiden. Vores servicefirma har skiftet navn fra DMP til Connected, håber ikke der ændre noget ved servicen.


Til slut vil jeg takke alle for året og håber på jævn drift og hård vind. Bent Sørensen: Hvor stor er den nedskrevne pris i forhold til skrotværdien for møllerne?

JLJ: Der er ikke skrottet nogen tilsvarende møller som vore endnu, så det er svært at sige.


Torben Simonsen: Er det mere eller mindre skrotværdi?

JLJ: Den er nok mere. En minder mølle end vores har været solgt til 1 million kr.


Beretning blev godkendt


3 Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, eller dækning af tab.

Peter Jørgens fremlagde regnskabet.


Regnskabet godkendt4 Forslag fra ledelsen og interessenter

A. Korrespondance fra KV til interessenterne vil fremover foregå pr. e-mail.

Det gælder primært indkaldelse til det årlige interessentskabsmøde, men også beskeder fra KVs ledelse og administrator.

Hver interessent skal derfor opgive sin e-mail adresse til KVs administrator Tina Berg Svendsen på mail TBS@regnadm.dk

Husk at opgive navn og adresse.


Børge Jensen: Kan vi ikke skrive det til jer nu på et stykke papir og aflevere det i aften?.

JLJ: Jo


JLJ: Der er ca. 70 interessenter, som vi ikke er i forbindelse med mere. Vi indkalder inden lægen til en ekstraordinær generalforsamling.


Lisbeth Nielsen: Kan navnene ikke offentliggøres her. Måske er der nogen der kender nogle af de personer der ikke kan findes?

JLJ: Det undersøger vi, men spørgsmålet er om det er lovligt at offentliggøre sådan en liste.


Torben Nielsen: Ikke placerbare udlodninger til interessenter står på 0. Hvordan det?

Peter Jørgensen: Det er flyttet til passiverne, så det står som gæld.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


B. Ledelsen består fremover af tre personer. Suppleanten deltager i ledelsesarbejdet uden stemmeret.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


C. Vedtægtsændring til § 7 tilføjes følgende:

Ledelsen bemyndiges til at sælge en mølle, der er havareret eller på anden måde skadet, så istandsættelse af møllen ikke er økonomisk forsvarligt. Såfremt vedtægtsændringen vedtages, men under 2/3 af samtlige andele, indkaldes der senere til ekstraordinært interessentskabsmøde. 


Jørgen Eriksen: Hvor lægen holder vores møller?

JLJ: Det er ikke til at sige.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.5 Forslag fra ledelsen til budget 2012

Peter Jørgensen fremlagde det udsendte budget.


Bent Sørensen: Vedligeholdelse er det fra servicefirma? Kan man skrue ned for niveauet?

JLJ: Det er lovpligtigt. Der er andre der har store problemer.


Torben Simonsen: Omsætning hvad er det udtryk for?

 

Budget godkendt6 Valg af interessenter til ledelsen

På valg var Jens Laurberg JENSEN – der blev valgt.

Bo Johansen ønskede ikke at genopstille.


Valg også 1 suppleant til ledelsen.

Arnold Sørensen der blev valgt.7 Valg af 2 folkevalgte revisorer samt en revisorsuppleant

Peter Jørgensen

Post Pedersen


Suppleant: Anita Kjeldsen

Alle 3 blev valgt.


8 Eventuelt

Hvor mange andele er der?

JLJ: 4000 fordelt på 250 personer


Hvad gør man med hensyn til skat, når man ikke kan få sin selvangivelse færdig

JLJ: Det er der flere der har problemer med.


Torben Simonsen: Det er fordi der står, at man har selvstændig virksomhed. Der skal man sætte et kryds, at det er ophørt.


June Vestergård: Man kan gå ind på skat og skrive til dem, så får man svar inden for 5 dage.Der var:

Deltagere 51

570 andele

Tilbage til top


2013


Interessentskabsmøde 12. marts 2014


1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent: Peter Jørgensen


Stemmetællere: Kennet Garner, Georg Simonsen


2 Ledelsens beretning for 2013

Beretning 2013, så står jeg her igen og syntes at der har været for lidt vind – selvom det ind i mellem trækker gevaldigt om hushjørnerne og selvom også Bodil har været fordi i dette efterår.

 

Et dårligt vindår 2722224 + driftstab ca. 35 øre/KW

 

Jeg vil ikke påstå at 2013 har været stille og rolig. Sidste år fortalte jeg om lynnedslag 4. februar 2013 og Wind-service partners og Henrik Søgårds fejlmåling på en generator som de beklagede dybt. Firmaet lukkede umiddelbart efter, men det havde jeg ikke fået endeligt bekræftet ved sidste års generalforsamling. Vi havde hørt rygtet herom og fik dog sikret vores generator, som måtte købes hjem ved hjælp af en flik vognmand. Vingetippen var uden for Windpartners døre og kunne ligeledes købes fri. Hændelsesforløbet kan jeg kun beklage, men om udfaldet kunne have været anderledes, til den bedre side, er svært at få øje på, også her bagefter.

 

Bagefter fulgte så rivegildet med Codans taksator, forsikring dækker jo ikke mod snyderi og fejlskøn, det er der vel ingen forsikringer som gør. Tabet blev i dette tilfælde på ca 70.000 kr.

 

Vi har valgt dansk vindmølle partnere DMP som vores nye service firma. Et gammelt firma, ikke blandt de billigste, men de er troværdige har vi fået at vide, og af skade bliver man jo klog. Indtil nu har det fungeret fint, men enkelte små drift stop, så selve håndværket, udført ved service eftersynene ser ud til at være godt nok.

Fornyelse af jordleje-aftale er bestyrelse og lodsejeren blevet enige om. Der mangler kun tinglysning, som vil blive sat i gang ved udløb af april måned.

I bestyrelsen har vi deltaget i DV generalforsamling og årsmøde, samt et lokalt informationsmøde, hvor spec. Forsikrings-omkostningen blev belyst. Dette har medført at vi overvejer evt. at afskaffe maskinkaskoen og kun have ansvarsforsikring. Set i bagspejlet har vi haft brug for forsikringen 2 gange på 20 år, så økonomien i denne forsikring hænger ikke sammen, og vi får jo ikke nyværdi for brugte møller. Vi lytter og overvejer til 2015.

 

Bestyrelsen har valgt at følge service-firmaets råd omkring olieskift, som vi vil afholde af de hensatte midler. Olie og filtre-analyserne er stadig væk Ok, men olie er ca 8 år gammel så derfor har vi bestemt at det skal startes nu.

SKAT har skabt problemer for nogle interessenter omkring indestående, jeg kan kun beklage den frustration det har givet rundt omkring, men vi følger gældende lov, mht. laugets indberetninger. Vi prøver at påvirke systemet igennem DV og håber derigennem på en løsning.

 

Sidste år have vi her på årsmødet et indlæg om Vindmølle projektet på Køge havn, et projekt som pt. ser ud til at være sat i bero og om det genoplives senere vil kun tiden vise.

 

I Køge Vindmøllelaug vil vi forsat bestræbe os på, at få det til at give overskud til glæde for interessenterne. Hvis overskuddet udebliver vil vi seriøst overveje om lauget skal stoppe og skrotpræmien skal tages hjem. Vi holdes nøje øje med kontoen og udviklingen.

 

I nær fremtid vil bestyrelsen melde ud omkring afholdelse af 20 års dag. Der vil sandsynligvis blive holdt Åben Mølle en dag hen på sommeren, vi vil informere nærmere på hjemmesiden.

 

Til sidste vil jeg takke alle for deltagelse og interesse for Køge Vindmølle laug.

TAK for ordet. Jens L Jensen


Per Zangenberg: Forsikring 137.000 dækker det både ansvar og kasko?

JLJ: Ja og vi skal fortsat have en ansvarsforsikring.


Beretning blev godkendt


3 Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, ellerdækning af tab.

Ove Hanse fremlagde det udsendte regnskab.


Jørgen Hansen: Har vi fundet ud af, hvem det er der ikke har fået udbetalt udbytter og hvor mange det er?

OH: Det er ikke gjort op i år.


Børge Jensen: Hvor mange år kan man gå tilbage og kræve sin udbetaling. Hvor stort beløb drejer det sig om?


Peter Jørgensen: Bestyrelsen har valgt at have det på en konto. Det drejer sig om ca. 10.000 kr., der nu er gået i kassen


Regnskabet godkendt4 Forslag fra ledelsen og interessenter

Der var ingen forslag


5 Forslag fra ledelsen til budget 2012

Ove Hansen fremlagde det udsendte budget.


Budget godkendt6 Valg af interessenter til ledelsen

På valg var Ove Hansen og Jens Husby, der blev valgt.


Valg også 1 suppleant til ledelsen. Kim Madsen blev valgt.7 Valg af 2 folkevalgte revisorer samt en revisorsuppleant

Peter Jørgensen

Post Pedersen


Suppleant: Anita Kjeldsen

Alle 3 blev valgt.


8 Eventuelt


Børge Jensen: Hvad rr prisen på en andel og hvor mange interessenter er vi?

JH. Der har været solgt andele op tll 1.000 kr. pr andel.

OH: 431 interessenter.


? Hvad koster olieskift:

Det koster om 80.000 kr. at skifte olie på møllerne.


Kaskoforsikringerne OH

OH viser at selv årets skade vil det have givet overskud at betale for skaden selv ved at undlade at betale forsikring.


Per Zangenberg: Er det noget bestyrelsen selv kan tage beslutning til? Eller skal det ske på en generalforsamling


Jørgen Henriksen: Hvad er selvrisiko for kaskoforsikringerne

AS: Der er selvrisiko på hver mølle.


Anita: Bestyrelsen bør have mandat til at kunne sælge, hvis en mølle bryder sammen og det ikke kan betale sig at reparerer. Hvis det ikke er tilfældet kunne der foreslås en vedtægtsændring.


JLJ: Vi skal lige se vores vedtægter


Kim Madsen: Hvor lang opsigelse er der på en forsikring?

JLJ: Vi rette henvendelse til vores forsikringsmæglerDeltagere 34

415 andele


Tilbage til top
2012


Interessentskabsmøde 12. marts 2013


1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Anita Kjeldsen


2 Valg af stemmetæller:

Torben Simonsen

Georg Vad-Nielsen


3 Ledelsens beretning for 2012

Jens L Jensen fremlagde ledelsens beretning:


Året startede blidt og vindmæssigt blev det til 3.202.289 kWh mod 3.303.761 kWh året før. Det var så ikke det eneste, prisen er 36 øre/kWh mod 43 øre året før, med lav vækst i samfundet er efterspørgselen mindre. Service er passet og olie- og filteranalyser er OK.


Ove og jeg deltog i DV generalforsamling og årsmøde. Et møde hvor forskellige firmaer med interesse i vindmøller udstiller - 56 i alt. På mødet finder man sammen i små grupper, hvor interessante oplevelser udveksles og et netværk skabes. En meget interessant dag, også ud over årsberetningen.


Bestyrelsen har været på udflugt i år, hvor vi besøgte Sct. Bendts kirke i Ringsted. Hvor vi på en 1,5 times lang rundvisning i kirken fik mange gode oplysninger og fortællinger om kirkens historie. Det er jo ikke kun i Roskilde Domkirke der ligger kongelig og adelige begravet. Jens Husby havde arrangeret denne historisk opfrisker. Ordet stinkende rige fik vi også en forklaring på, men efter som det ikke er skik at blive begravet inde i kirken mere, vil jeg gå videre.


Den 8. oktober blev Dansk Vindmølleservice, som var vores service firma, taget under rekonstruktion-behandling i skifteretten i Nykøbing Falster. Vi havde ingen tilgodehavender og servicen vi havde fået udført var ikke til at klage over. Rekonstruktionen gik ud på forsat drift og deres bankforbindelse stod bag. Vi havde en service kontrakt med 3 måneders opsigelse.


Den 29. oktober havde vi ledelsesmøde hvor Benny Østergård fra Wind-servicepartner præsenterede sit firmas formåen. Vi blev fristet og indgik en ny kontrakt efter udtrædelse af den gamle. Hvorfor, ja ved den direkte kontakt med Benny Østergård talte han om vores møller og deres formåen, ikke om hvor store møller de kunne servicere, men han havde meget fokus på vores behov, så derfor. Dansk Vindmølleservice er senere blevet overtaget af Wicon. Vi har været fuldt tilfredse med det tidligere servicefirma men valgte alligevel at skifte til Wind-servicepartner og ser frem til et godt samarbejde.


Den 4. februar 2013 kl. 23.30 fik vi en fuldtræffer i form af et lynnedslag. Lynet ramte også denne gang mølle 1, og igen den samme vinge som i 1999. I lokalområdet var der flere telefoner, PCér og fjernsyn, som tog skade, ved lynnedslaget. Vi meldte skaden til service-firmaet som startede en registrering af omfanget. Generatoren blev fragtet til Coda´s testcenter og vingetippen til reparation og forhåbentlig her i ugen køre møllen igen. Med hensyn til generatoren har montøren lavet en fejltest, så den har været en tur i Jylland uden det i grunden var nødvendigt, men heldigvis kvit og frit. Henrik Søgård fra Wind-servicepartner, beklager fejlen. Resten er lynskade og er dækket at vores forsikring, men det vil fremgå af næste års regnskab.


Fremtiden, ja lauget fylder 20 år og det betyder at lejekontrakten for mølleplaceringerne udløber. En fornyelse af lejekontrakt er stort set klar, vi følger DV-udkast. El-priserne der i mod er guf for forbrugerne, selvom mange nok ikke syntes det, når de ser deres el-regning.


Vi er som el-producenter med til at lave billig el, vi producere rent el uden kompensation.

Vi mister CO2 10 øren ved de 20 år. Bestyrelsen følger udviklingen og vil handle, hvis det er nødvendigt, ligesom vi prøver at gøre opmærksom på møllernes situation. Så længe de virker vil vi helst ikke stoppe eller renovere for at hente tilskud.


Vedrørende henlæggelser er vi nået til det ønskede niveau ca. 1,4 mill. som vedtaget tidligere. Det er bestyrelsens klare mål at opretholde dette niveau, det er ikke ønskeligt at skulle hente penge hos interessenterne til evt. reparation. Det må være bedre med en uddeling ved evt. nedlæggelse af lauget.

Til sidst, vi kunne godt ønske os mere vind og ikke mindst en bedre pris, så blæs og forbrug noget el


Bent Sørensen: Vi har 2,4 millioner i beholdningen. Hvorfor det – er det ikke at være overforsigtig?

Vi har sparet sammen de sidste 3 år + 1 million i kassebeholdning.

Kan det ikke lade sig gøre at få en højere rente af den kapital der står?

JLJ: Henvises til regnskabet


Torben ? : Aftale for brug af jorden?

Jens L. Jensen: Den bliver ikke på 20 år og den bliver 2 % af produktionen. Mellem 20 og 30.000 kr. om året.


Beretningen godkendt


4 Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, ellerdækning af tab.


Bent Sørensen: Hvorfor den store hensættelse


Gert Garner: Skal vi ikke tage det op til næste år.


Erik Kristiansen: Det bestyrelsen laver er særdeles fornuftigt


Børge Jensen: Skal være fælles om aktiver og ikke en gæld


Bo Johansen og Ove Hansen: Giver deltagerne ret i at det er et konservativt med hensyn til reserver, men det er det bestyrelsen er beds tilpas med. Bestyrelsen ønsker ikke at skulle ud og kræve penge af interessenterne hvis der kommer nogle nedbrud, som følge af at møllerne ikke er helt nye mere.


Regnskabet godkendt5 Forslag fra ledelsen og interessenter

Der var ingen forslag


6 Forslag fra ledelsen til budget 2012

Ove Hansen fremlage det udsendte budget.


Børge Jensen: Hvor meget udgør vedligehold og fast abonnement?

Ove: Vedligeholdelse er 15.000 pr mølle.

Det koster 1500 kr at få 2 mand ud til møllerne.

T Bentsen: Hvorfor er priserne så lave?

Ove: Generelt stor produktion til nettet.


Gert Garner: Hvad sker der, hvis vi skal have nye møller?

Det var der ikke noget præcist svar på.


Torben Simonsen: Vi har anført et anlæg på 6 millioner - er det en reel værdi?

Ove: Nej det kan man nok ikke sælge til.

Kaj Simonsen: Administrationsudgifter kan man ikke benytte sig af mail?

Ove: Jo men det vil også kræve en del at få fat i dem og vedligeholde en sådan database.Budget godkendt7 Valg af interessenter til ledelsen

På valg var Jens L Jensen, Bo Johansen og Arnold Sørensen, der blev valgt.


Valg af 1 suppleant til ledelsen. Kim Madsen blev valgt.8 Valg af 2 folkevalgte revisorer samt en revisorsuppleant

Peter Jørgensen

Post Pedersen


Suppleant: Kirsten Mortensen

Alle 3 blev valgt.


9 Eventuelt

Ingen ønsker ordet.

 

 

Den _________________                           Den _________________


Jens Laurberg Jensen                                        Anita KjeldsenDeltagere 51

560 andele

Tilbage til top
2011


Referat af interessentskabsmøde 6. marts 2012


Formanden bød velkommen


1. Valg af dirigent og stemmetællere

Georg Vad-Nielsen blev valgt til dirigent, og han kunne konstaterer at interessentskabsmødet var lovlig indvarslet.

Som stemmetællere blev valgt Kim Benny Hansen og Fin Jørgensen.


2. Ledelsens beretning

Formanden forelagde ledelsens beretning for 2011:


Året er gået godt, jeg føler ikke der har været unødvendig mange tilkald af servicebilen grundet unødvendig småfejl.

Vi har fået foretaget fedtsugning på mølle 2 og det hjælper åbenbart mange, det har i hvert fald afhjulpet driftstoppende på denne mølle.

Filter undersøgelserne af mølle 1-3 lader vente på sig, men ultimo marts i år er de taget og der vil være grundlag for beslutninger om en evt. renoverings strategi eller alm. drift i en årrække (se tidligere undersøgelse)

Servicefirmaet er stadigvæk Dansk Vindmølleservice fra Nykøbing F. Vi føler det fungere OK, der har ellers været tilbud fra andre udbydere, men vi har ikke følt os fristet.

2011 har været første år med kun 2 udbetalinger, for at sparer på omkostningerne. For ledelsen har det været rigtigt godt og jeg håber likviditeten rundt omkring har kunnet klare det. 4 % i udbytte føles af lidt mere ved 2 udbetalinger, end ved 4 selvom resultatet er det samme.

Samarbejdet med det nye administrationsfirma ved Tina Berg Svendsen fungerer også rigtig fint. Jeg tror Tina er her i aften, så vi lige kan få et ansigt på hvem hun er.

Der er blevet installeret nye el-målere, det har næsten slidt vores kasser op. Ove har virkelig haft sig sag for med SEAS-NVE, men det fortæller han selv om ved regnskabsfremlæggelsen. Ove´s tålmodighed har virkelig været sat på en prøve.

Der har været henvendelse fra flere interessenter, som har fået noteret møllelaugets konti i Nordea og Sydbank, på deres skatteoplysninger – dog uden adgang. Det drejer sig om 4 konti med i alt ca. 1 mill. kroner og årsagen kender vi ikke rigtigt, men mener fejlen ligger hos SKAT.

Bestyrelse har startet forhandlinger om forlængelse af lejekontrakten for mølleplaceringerne. Den nuværende kontakt udløber efter 20 år og det er faktisk ved at være, og med en klausul om yderligere forlængelse. Jeg er overbevist om vi finder en fornuftig løsning for begge parter. Personlig har jeg interesse på begge sider da jeg også er lodsejeren. I bestyrelsen er det svært at se yderligere 20 år frem. De første 3 pladser har været i brug i 20 år i 2013.

Først i det nye år, havde vi en mærkelig lyd fra mølle1, som var særlig markant ved knap 3 m/sek. Blæste det over 4 m var der intet at høre. Det voldte os en del bekymringer, indtil en garvet servicemand fik hørt mislyden. Der skulle skiftes 6 bolte, som holder ”Igloen” over mølleroden, men der krævede dog en kran med mandelift. Derefter forsvandt lyden og naboen fik fred, for det larmede faktisk temmelig meget.

For første gang er det sket at en interessent har fået stjålet sine andelsbeviser, ledelsen har besluttet at udstede nogle nye som starter E = erstatning.

På hjemmesiden kan der stadigvæk søges mange oplysninger, ligesom den bruges i forbindelse med køb og salg. Jens Husby er administrator for hjemmesiden og ris og ros er altid velkommen.

Hjemmesiden indeholder også produktionstallene, hvilket foregår ved manuel aflæsning af Arnold, hver måned

Jeg har søgt lidt oplysninger hos Danmark Statistik, omkring hvad husholdningernes rene elpris har været.

Altså elprisen uden moms og afgift.

I 1993 kostede 1kwh 50 øre og i 2010 var prisen 89 øre og der har faktisk i denne periode, altså fra 1993 til 2010 været et lille fald i forbruget.

Med disse ord vil jeg afslutte og sige Tak til jer alle og Tak for ordet.

Spørgsmål:

Per: Hvornår får vi noget at vide om den bommert som skat har gjort?

OH: Så hurtigt som muligt. Så snart vi ved noget kommer det på hjemmesiden


Helge: Kræver en pøse fest i anledning af 20 års jubilæet

3. Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, eller dækning af tab

Ove Hansen gjorde rede for en masse problemer, der har været med SEAS/NVE om opgørelse af produktionen, som har taget en del tid for kassereren.

Kassereren fremlagde regnskabet, som det var udsendt til alle interessenter.


Spørgsmål:

Per: Administration er steget meget – hvorfor?

OH: Skyldes udsendelse af indkaldelse er flyttet fra en post til en anden post. Vi har overvejet at bruge mails for at nedsætte disse omkostninger.


Jørgen Henriksen: Hvad skyldes de udlodninger der ikke kan findes?

OH: Skyldes bl.a. konti- og adresseændringer der ikke er meddelt os.

Regnskabet godkendt

4. Forslag fra ledelse og interessenter

Ingen forslag

5. Forslag fra ledelsen til budget

Gennemgang af budget som udsendt til alle interessenter.


Budgettet godkendt.


6. Valg til ledelsen

På valg var: På valg var Ove Hansen og Jens Husby samt 1 suppleant til ledelsen - Kim Madsen. Alle genvalgt.

7. Valg af folkevalgte revisorer

Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen blev genvalgt som revisorer, og som suppleant blev Kirsten Mortensen, Ballerup valgt.


8. Eventuelt

Jørgen Larsen. Havde indbrud for 4 år siden, men fik at vide dengang, at det ikke var nødvendigt at få papirerne fysik.

LJL: Det har vi siden ændret, så nu skal man have papir på det. Det sker ved tilvejebringelse af politirapport om indbrud.

Jørgen Henriksen. Vindstød hvad er det. Er der noget at tjene? Hvad koster det at flytte?

OH: Det koster ikke noget at flytte. Der er ca. en 10 øre pr kW tjent ved at flytte til Vindstød

Gorm Lindegård: Der er 12 kr. pr. måned i abonnement i Vindstød

Børge Jensen: Det er samme pris på levering uanset hvor man køber.


Deltagere

Der var fremmødt 53, der repræsenterede 650 andele (ud af 4.000 ~16%).

Alle fra ledelsen var til stede.


Efter interessentskabsmødet

Et indlæg fra vores administrator Tina Berg Svendsen.


Den _________________ Den _________________Jens Laurberg Jensen  og Georg Vad-Nielsen

Tilbage til top
2010

 

Referat af interessentskabsmøde 8. marts 2011

 

Formanden bød velkommen

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Peter Jørgensen blev valgt til dirigent, og han kunne konstaterer at interessentskabsmødet var lovlig indvarslet.

 

Som stemmetællere blev valgt Kim Madsen og Wilhelm Pedersen.

 

2. Ledelsens beretning

Formanden forelagde ledelsens beretning for 2010.:

 

Året 2010 er ikke et af de gode. Dårligt afkast og mange nedbrud og da tilkald af servicebilen er en bekostelig affære, går det ud over udbetaling.

Det hele startede lige efter sidste år generalforsamling, hvor vi modtog en olieanalyse på mølle 5, som fortalte, at der var et advarselstegn omkring gearproblemer. Bestyrelsen besluttede at få analyseret oliefiltret hos DV, og denne prøve viste alt var i orden, uden der var foretaget indgreb. Hvorfor olieanalysen indikere gear problemer vides ikke, men vi var trygge ved beslutningen om forsat drift, da møllens lyd og bevægelse virkede OK.

 

Det var værre med mølle 4, dens vibrationer og lyd gav os gåsehud, og vi tog igen kontakt til DV-Service, som ved nærmere besigtigelse gav os ret i vores bekymringer. Der blev skiftet en hoved-aksel i gearet, uden at det gav nogle nævneværdige forandringer. Til sidst fandt man dog fejlen, - skævhed i bremseskiven, - det var det som gav de dårlige vibrationer / lyde og nu kører møllen fint igen. Vi har efterfølgende fået en DV-forenings konsulent til at gennemgå møllen, for at fastslå om reparationen af gearet var udført korrekt og rapporten meldte OK og uden anmærkninger.

 

Bestyrelsen har nu indført en undersøgelse af filtrene fra gearene, ved næste service-tjek. Vi vil evaluere igen om et år, om det er en fast procedure med filtre og olieanalyser.

 

Bestyrelsen har været på udflugt med fruer. Vi plejer at have en social udflugt ca. hvert anden år. I år besøgte vi Køge Museum, og der fik vi et tilbageblik på vores historie her i området. Derefter besøgte vi en landmand ved Præstø, som havde opført et biobed, som skulle nedbryde kemikalier fra hans fylde- vaskeplads på hans landbrug. Ydermere havde han lavet et pilerensningsanlæg, til hans hus-spildevand, et inspirerende besøg, som kom i værk ved hjælp af Jens Husby store kontakt flade. Dagen sluttede med en god middag.

 

Der er handlet og forsøgt handlet andele i årets løb via hjemmesiden. Der er ingen fast pris på andelene, men det er faktisk lykkedes inden for det sidste år at sælge til 2000 kr., og det vil jeg betegne som rigtigt godt. Der har også nogle boskifter, hvor arvingerne deler andelene og nogle sidder så bare med eén enkelt andel. Jeg vil næsten fraråde den form for bodeling da omkostningerne for administration er alt for store.

 

Bestyrelsen har besluttet at der fremover vil være færre udbetalinger, i det der fremover kun bliver 2 udbetalinger pr år i henholdsvis januar og juli.

Vi spurgte på generalforsamlingen sidste år om deres holdning, og den må sige at være meget forskellig. Dengang var vi ikke vidende om prisstigningernes størrelse for udbetalingsomkostningerne. Da de blev kendt, var beslutningen ikke svær. Samtidig forhørte vi om andre kunne påtage sig opgaven, og det var der. Vi har nu fået Tina Berg Svendsen fra Strandlyst og Co på opgaven.

 

Vi har netop gennemført den seneste udbetaling i samarbejde med det nye administrationsfirma og det er forløbet godt. Vi har udelukkende skiftet administrationsfirma grundet prisen, vi har altid haft et fantastisk samarbejde Kirsten von Müllen og hendes efterfølger. Tak herfor. Tak til bestyrelse….

 

Spørgsmål:

SP. Helge Rasmussen: Hvor lang levetid har møllerne?

SV. JLJ – Gearene er lovet en levetid på 20 år. Det er også den tid, der er kontrakt med lodsejeren. Kontrakten kan forlænges og det arbejder bestyrelsen med. Det er ikke fordi møllerne virker slidte, så de burde nok kunne holde nogle år yderligere.

SP. Jørgen Wilhelmsen - Er der noget med en skrotnings præmie?

SP. Gorm Lindegård: Hvem er servicefirma?

SV. JLJ – Det er Dansk Vindmølleservice i Nykøbing F.

 

3. Fremlæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud, eller dækning af tab.

Kassereren fremlagde regnskabet som det var udsendt til alle interessenter.

Spørgsmål:

SP. Erling Simonsen: Er der ikke regler for, hvor længe penge skal blive stående til folk der ikke angiver hvor pengene skal sendes hen?

SV. OH – Pengene bliver stående til foreningen lukker.

Regnskabet taget til efterretning.

 

4. Forslag fra ledelse og interessenter

Ingen forslag

 

5. Forslag fra ledelsen til budget

Gennemgang af budget som udsendt til alle interessenter.

 

Spørgsmål:

SP. Torben Simonsen: Når man får en fast pris på leveret el, binder man sig så samtidig til at levere en bestemt mængde kW?

SV. OH – Nej, der er ingen bindinger til leveringsmængde i forbindelse med fast pris.

SP. Børge Jensen: Hvordan vil regnskabet for tilbagebetaling af møllerne se ud hvis det var sammenlignet med at pengene var blevet placeret i banken?

SV – OH: Det er vanskeligt at svare på, for der er jo mange slags placering af penge i en bank.

Budgettet taget til efterretning.

 

6. Valg til ledelsen

På valg var: Jens Laurberg Jense, Bo Johansen og Arnold Sørensen samt suppleant Kim Madsen.

Alle blev genvalgt.

 

7. Valg af folkevalgte revisorer

Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen blev genvalgt som revisorer og som suppleant blev Kirsten Mortensen, Ballerup valgt.

 

8. Eventuelt

Ingen emner

Bemærkninger / spørgsmål:

Dame bagest i salen: Er der ikke et højtaleranlæg? Det kan være svært at høre nede bagved, når der er lyde fra andre lokaler

SP. Jørgen Wilhelmsen: Har ledelsen tænkt på opstilling af nye store møller til erstatning for de nuværende?

SV. JLJ - Det vil nok ikke være noget vi kan få lov til. Men så længe møllerne vi har kører fornuftigt, er det måske ikke relevant. På den anden side hvis der kommet et godt tilbud om køb af møllerne der det jo noget der overvejes.

 

Der var fremmødt 53, der repræsenterede 640 andele (ud af 4.000 ~16%).

Alle fra ledelsen var til stede.

 

 

Den _________________                           Den _________________


Jens Laurberg Jensen                                         Peter Jørgensen

 

 

Efter interessentskabsmødet

Et indlæg om energibesparelse fra ”Det grønne hus” i Køge.

 


Tilbage til top
2009


Referat af interessentskabsmøde 9. marts 2010


 

Formanden bød velkommen


 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Georg Vad Nielsen blev valgt til dirigent, og han kunne konstaterer at interessentskabsmødet var lovlig indvarslet.

Som stemmetællere blev valgt Kim Madsen og Karsten Simonsen.


2. Ledelsens beretning

Formanden forelagde ledelsens beretning.

Året 2009 blev på mange måder, året hvor væksten havde den forkerte retning, samfundet var i finanskrisens klamme hånd. Kurser og renter fladt og væksten i samfundet stoppede eller faldt ligefrem, men solen skinnede 1793 timer som 298 timer eller 20 % over normalen, hvori mod vinden beherskede sig betydeligt.

Driften har forløbet stille og roligt, der er udført service som aftalt, så møllerne skulle være intakte.

 

Den 20. maj har jeg skrevet om tordenvejr i min kalender. Vi vågnede engang om natten ved et kraftigt rabalder, den efterfølgende dag havde jeg problemer på gården, med en defekt ventil i forderanlægget ellers virkede alt, troede vi. Efterfølgende har der været flere udskiftninger af elektriske installationer og møllerne var faktisk uden kommunikation i en periode, dog producerede de Ok, men kunne ikke komme i kontakt med os ved evt. opstående fejl. Det blev rettet i løbet af sommeren, men alle 5 møller måtte have skiftet nogle printkort.

Bestyrelsen har drøftet en renoveringsplan for møllerne, for at klarlægge en køreplan og rækkefølgen, men udsat beslutningen til 2010. DV ved Strange Skriver kan foretage en sådan undersøgelse og udarbejde forslag til en evt. renovering.  Møllerne er baseret på en levetid på 20 år for lejernes vedkommende og tiden nærmer sig, så derfor disse overvejelser, men mere herom senere. P.t. er vi forsat trykke ved møllernes tilstand.

 

Forsikringsforholdene forløber som hidtil ved forsikringsmægler Bo Christensen. Han foreslog vi skiftede til Codan forsikring, de havde en bedre dækning og var tilmed også lidt billigere.  Dette råd fulgte vi.

Jeg må sige at forsikrings verden er ikke så nem at begå sig i og blive helt tryk ved, men en masse tid kan der bruges, så vi håber den er givet godt ud og forsikringen dækker, når og hvis uheldet er ude.

 

I 2009 uddelte DV Vindmølleprisen til Svend Auken, ved deres generalforsamling på Askov Højskole. Det var en tydelig tilfreds og glad Svend Auken der modtog prisen, en flot glasskål, som anerkendelse for hans kamp for et mere skånsomt miljø. Han har virkelig kæmpet for udviklingen på vindmølleområdet, en kamp som sluttede den 4. august 2009. Ære være hans minde.

 

Jeg har fået en opfordring fra EC administrationen omkring udbetaling af udbytte. De foreslår færre udbetalinger pr år, da fx omkostninger til banken stiger. I øjeblikket har vi 4 udbetalinger/år EC´s forslag er 2 udbetalinger pr år. Vi kunne godt tænke os kommentarer omkring det her fra generalforsamlingen, inden bestyrelsen beslutter sig.

 

Til sidste vil jeg takke alle for et positivt samarbejde i 2009. Vi har ikke haft de store gøremål og har sejlet i smult vande. Meget kan vi ønske os, men mere vind og færre omkostninger ville ikke være så dårligt.   


 

Kennet ?: Vil gerne have 4 gange årligt, da jeg har mange anparter

Henrik Gilskov: Vil også gerne have det som det nu

Erling Klausen: Hvad vil prisforholdelsen være?

JLJ: Har ikke fået en pris. Med hensyn til forskellige udbetalingstidspunkter så vil det ikke være så nemt at styre.

Jørgen Mortensen: 2 gange kan godt gå

Ulla Nielsen: 2 gang er tilstrækkeligt

Gitsel: 2 gange vil være fint

Kim: Kunne vi stemme om det?

JLJ. Nej. I i sommerhalvåret er udbetalingerne jo ikke så store.

Beretningen taget til efterretning.


3. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet som det var udsendt til alle interessenter.

Regnskabet taget til efterretning.


4. Forslag fra ledelse og interessenter

Ingen forslag


5. Forslag fra ledelsen til budget

Gennemgang af budget som udsendt til alle interessenter.

Budgettet taget til efterretning.


6. Valg til ledelsen

På valg var: Ove Hansen og Jens Husby og suppleant Kim Madsen alle genvalgt.


7. Valg af folkevalgte revisorer

Peter Jørgensen, Jørgen Post Pedersen blev genvalgt som revisorer og som suppleant blev Kirsten Mortensen, Ballerup valgt.


8. Eventuelt

Mogens: Hvad blev der vedtaget med hensyn til antal udbetalinger?

JLJ: Vi har hørt på de fremsatte bemærkninger og taget det som en vejledning

Karsten Simonsen: Kan det sendes på mail.

JLJ: Vi kan ikke opdele det

Jens Pedersen: Printkort ved lynskader er det forsikringsskader?

JLJ: Det er anmeldt

AS: Forsikringerne er udformet således at der er selvrisiko pr. mølle

Gorm Lindegård: Kan man ikke sætte en sikring i?

JLJ: Det ved vi ikke.

Der var fremmødt 53 heraf 49 interessenter, der repræsenterede 578 andele.

Alle fra ledelsen var til stede med undtagelse af Bo Johansen.

Efter interessentskabsmødet

Den inviterede foredragsholder  udeblev p.g.a. bils sammenbrud.


Den _________________                            Den _________________


Jens Laurberg Jensen                                    Georg Vad Nielsen

Tilbage til top